+64 (0) 21 243 4440 escape@kiwaecoescapes.co.nz
Ngā Kōrero Tuku iho – Me Tuku iho!

Te Hiratanga o te Kōrero Tuku Iho E ngā iwi, e ngā hapū, e ngā whānau, e ngā hapori, e ngā mātua, e ngā kaitōrangapū, e ngā kaiako, e ngā kaiārahi, e te kāhui pakeke, e ngā kaimahi o ngā whare mahi kāwanatanga, e ngā pirihimana, otirā e ngā kāitatūnga o te motu –...

Ngā Haiku
Ngā Haiku

Ki te hoa... (To my darling...) Takurua, hiato (winter, gathered together) Wahie, mātou (firewood, us) Torohū, arohaina (smoulders, huddled together, in love)   Ki te mātāmua... (To my first born...) Ngū, otirā, aroā (quiet, although, aware) Māia, whakamā...

Follow Along as We Help Create Adventures for Others!

14 + 4 =